Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Cymylaubychain - Yn Werth y Byd!

Baba Glas yw arwr pawb heddiw. Mae'n werth y byd i gyd. Tybed pam?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Guto Gwningen - Hanes Dirgelwch y Lleidr Plwmw

Mae Guto'n cael ei siomi o ddeall bod rhyw leidr wedi llwyddo i ddwyn y blwmsan ola' oddi ar goeden Mr Puw, ac yntau wedi meddwl cael gafael arni'i hun!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Stiw - Dim Trydan

Does dim trydan i Stiw ac Elsi allu chwarae gêm gyfrifiadurol, felly mae'n rhaid meddwl am ffyrdd eraill o gael hwyl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Hafod Haul - Cled allan o waith

Pan fydd Cled y ceiliog yn clochdar, mae pawb yn gwybod ei bod yn amser codi. Ond un bore, mae Heti'n derbyn cloc larwm yn y post. Ond beth wnaiff ddigwydd i Cled?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Ti Fi a Cyw - MorusY Sied

Rydym ni'n mentro i'r garej yr wythnos hon ar Ti Fi a Cyw, ac mae Morus yn dangos offer llaw i Helen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Dicw - Pel Felen

Mae Dicwyn cael pêl felen fawr ond nid yw'n siwr sut i chwarae gyda hi.

 • Isdeitlau Saesneg
08:05 Wibli Sochyn y Mochyn - Olion Traed

Mae Wibli yn awyddus i ddod o hyd i'w fwced werdd er mwyn gwneud pastai mwd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Bob y Bildar - Ble Mae Robert

Mae'r tîm yn paratoi carafán fel syrpreis i Wendy pan fydd yn symud i fyw i Gwm Blodau Haul, ond mae tad Bob yn dal y gwaith yn ôl gan ei fod yn siarad gormod efo pawb mae o'n cyfarfod!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Ysbyty Cyw Bach - Methu Anadlu

Mae Llew yn cael trafferth anadlu ac mae angen pwmp asthma.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:40 Cwm Teg - Ty Pen-coeden

Mae'n wanwyn yng Nghwm Teg ac mae rhai o drigolion y Cwm yn brysur yn adeiladu cartrefi newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Wmff - Hud A Lledrith Wncwl Harri

Mae Wncwl Harri'n medru gwneud triciau hud a lledrith - gan gynnwys gwneud i Walis ddiflannu!

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tili a'i ffrindiau - Ceir Twmffi

Mae Twmffi'n hoff iawn o chwarae efo'i geir ond pan maen nhw'n dechrau llenwi'r ty a chreu tagfa enfawr, mae'n sylweddoli bod rhaid i'r gemau ddod i ben rhyw bryd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Tomos a'i Ffrindiau - Tomos a'r Lemoned

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Popi'r Gath - Y Rhaeadr

Wrth dorri twll i adeiladu pwll nofio, mae'r criw yn dod o hyd i ddarn o lechen â lluniau arno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Tŷ Cyw - Gwynt yr Hydref

Ymunwch Gareth, Cyw, Plwmp, a Deryn, Bolgi, Jangl, a Llew wrth iddynt geisio sychu'r dillad cyn iddi fynd yn dywyll yn 'Ty Cyw' heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Y Brodyr Coala - Tiwba Siwsi

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Bobi Jac - Chwarae Pi-Po

Mae Bobi Jac a'r Gofodwyr Bochdew yn chwarae pi-po mewn antur yn y gofod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Straeon Ty Pen - Y Brenin Twp

Un tro roedd yna deyrnas fach bell, a hon oedd y deyrnas hapusaf ar y ddaear. Daniel Glyn sydd yn adrodd y stori o'r amser cythryblus wynebodd y deyrnas pan fu farw ei brenin caredig a phan ddaeth ei fab Grwndwl i deyrnasu. Roedd Grwndwl yn fachgen a oedd wedi cael ei sbwylio'n rhacs ac yn mynnu cael ei ffordd ei hun bob tro - ond ar fyr o dro mae ei ddymuniadau gwallgof yn mynd ar chwâl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Y Dywysoges Fach - Dwi Ddim Isho Bath

Nid yw'r Dywysoges Fach yn hoff iawn o ymolchi - dyw hi ddim eisiau bath o gwbl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Dona Direidi - Einir

Yr wythnos hon mae Einir yn ymweld â Dona Direidi gyda gitâr. Mae'r ddwy yn canu gyda'i gilydd ac mae Dona yn drist nad yw'n gallu chwarae'r gitâr. Ond mae Einir yn dangos i Dona sut mae creu offeryn a'i chwarae.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Sara a Cwac - Camera

Wedi gwylio rhaglen natur ar y cyfrifiadur, mae Sara a Cwac yn penderfynu mynd allan i dynnu lluniau gyda'r camera.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Cymylaubychain - Parti ar Gwmwl

Mae'n noson gynnes iawn ac mae pawb yn cael trafferth cysgu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Guto Gwningen - Hanes Wy Dili Minllyn

Wedi iddo gynnig gwarchod wy Dili Minllyn, mae Guto'n sylweddoli bod hynny'n waith anodd a pheryglus iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Stiw - Tylwyth Teg a Mor-ladron

Tra bod nhw'n chwarae yn y parc mae Stiw ac Esyllt yn ffraeo ynglyn â pha gemau sydd i ferched, a pha rai sydd i fechgyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Hafod Haul - Pwt y Cyw

Mae Pwt y cyw bach yn teimlo'n drist iawn, gan mai hi yw'r anifail lleiaf ar y fferm. Tybed a fydd Jaff yn llwyddo codi ei chalon?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - FfionHelfa Drysor Cefn Gwla

Mae'n wythnos cefn gwlad ar Ti Fi a Cyw. Heddiw mae mam Ffion yn paru lluniau a geiriau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Dicw - Cert

Mae Dicw yn mwynhau chwarae y tu mewn ac y tu allan i'w gert.

 • Isdeitlau Saesneg
12:05 Wibli Sochyn y Mochyn - Cerddorfa

Mae gan Wibli ffrind newydd sbon sef iar fach, ond yn anffodus nid yw hi'n gwneud unrhyw fath o swn er bod Wibli yn mynnu ei bod yn medru canu'n dda.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Bob y Bildar - Pawb Dan Do

Ar ôl sylweddoli pa mor gysurus yw ei dy ar olwynion mae Bob yn penderfynu adeiladu gorchudd mawr i'r holl beiriannau gael cysgu oddi tano, ond mae Lofty yn poeni nad oes lle iddo ef.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:25 Ysbyty Cyw Bach - Pethe Bach

Mae gan Plwmp rywbeth yn styc i fyny ei drwnc. Oes modd ei helpu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:40 Cwm Teg - Codi yn y Bore

Rhaglen gerddorol animeiddiedig sydd yn edrych ar drefn ac arferion y bore. Gwelwn Gwen a Gareth yn cael hwyl yn y bore, yn bwyta brecwast a brwsio'u dannedd cyn mynd allan i chwarae.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Wmff - Dora'n Dod I Warchod

Mae Wncwl Harri wedi addo dod i warchod Wmff, ond mae'n gorfod gweithio'n hwyr. Tybed sut hwyl gaiff Dora ar y gwaith?

 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Bydd Gerallt yn cael cwmni merch ifanc o Gaernarfon, Zoe Roberts, sydd wedi ennill Gwobr Person Ifanc 'No Offence' sef mudiad rhyngwladol sydd â'r bwriad o wella'r drefn gyfiawnder. Mae'r cerddor Huw M wedi cael tipyn o lwyddiant yn ddiweddar, a heddiw cawn flas o'i albwm newydd 'Utica'. Mae'n anodd osgoi bod y Nadolig yn agosáu, sydd hefyd yn meddwl bod tymor y Pantomeim rownd y gornel. Heddiw, byddwn ni'n cael cwmni'r actor Dafydd Emyr i drafod panto diweddaraf Cwmni Mega, 'Mellith y Brenin Lludd'. A bydd Daf Wyn yn darlledu o fferm twrcis ym Mlaenffos, Sir Benfro, ac yn dysgu ychydig am hanes bwydydd traddodiadol y Nadolig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Cymanfa Blant

Gyda chyhoeddi llyfr moliant newydd o'r enw Canu Clod, byddwn yn clywed cynulleidfa o blant a phobl ifanc yn dathlu a moli yn Chwilog. Bydd Rhodri Darcy yn cyfarfod y gwr a gwraig sydd wedi bod yn gyfrifol am roi'r gyfrol at ei gilydd a chawn berfformiad ysbrydoledig gan Gwyneth Glyn o leoliad hyfryd Nant Gwrtheyrn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Heddiw ar Prynhawn Da, Ellen Llewelyn fydd yma gydag awgrymiadau am anrhegion Nadolig sy'n costio llai na £10 i blant. Byddwn ni'n agor drysau'r Clwb Llyfrau ac Alison Huw fydd yn cynnig cyngor bwyd a diod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr

Ifan Jones Evans fydd yn ein croesawu i'r 'Sgubor' ar gyfer y rownd gynderfynol gyntaf. Yn ceisio am le yn y ffeinal mae Tîm Robert a Thîm y Cyn Gystadleuwyr. Gyda phedair tasg heriol o'u blaenau, mae'r pwysau yn codi wrth iddynt frwydro am gyfle i ennill 4x4 Isuzu D-Max Yukon newydd sbon. Pa dîm fydd yn llwyddo i greu argraff dda ar y tri beirniad?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Wmff, Cwm Teg, Hafod Haul, Wibli Sochyn y Mochyn, Edi Wyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Wmff - Ffôn Mam Wmff

Mae Wmff a Lwlw yn defnyddio ffôn Mam Wmff er mwyn chwarae gwneud galwadau ffôn. Mae popeth yn mynd yn wych - hyd nes i rywun ateb go-iawn!

 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Cwm Teg - Bwrw Glaw

Rhaglen gerddorol animeiddiedig sydd yn cyflwyno'r tywydd gan ddefnyddio cân a'r dychymyg. Ar ddiwrnod glawiog, mae plant meithrin Cwm Teg yn dysgu am y tymhorau a'r tywydd. Yn ystod amser chwarae glawiog mae Gwen yn dychmygu chwarae gyda'r anifeiliaid sy'n hoffi tywydd gwlyb.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Hafod Haul

Mae Heti yn disgyn i lawr y llethr wrth gasglu mwyar duon - a fydd Jaff a Pedol yn llwyddo i'w hachub?

 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Wibli Sochyn y Mochyn - Modryb Blod Bloneg

Mae Wibli yn disgwyl am Modryb Blod Bloneg ac er ei fod yn meddwl y byd o'i fodryb dydi o ddim yn edrych ymlaen at ei gweld. Pam tybed? Ers ei fod yn fabi, bu Modryb Blod Bloneg yn dod ag anrheg iddo - sef gwisg wedi ei wau sydd yn amlach na pheidio yn rhy fawr, neu rhy fach ac yn cosi yn annifyr! Mae Modryb Blod yn cyrraedd yn llawn hwyl a miri gyda pharsel anferth i Wibli - tybed beth fydd yn y parsel tro hwn?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Edi Wyn - Modryb Marged

Mae gan Edi Wyn a'i gyfeillion ddychymyg byw iawn, ac maent yn ei ddefnyddio i greu hafoc ym myd oedolion.

Content options

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifainc dros Gymru gyfan.

Content options
17:00 Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Y Prentis Powld

Mae Snotfawr yn grediniol ei fod am farw gan ei fod yn dechrau gweld rhai o'r pum arwydd Falhala, felly mae e am i Robat larsen gymryd ei le, ac edrych ar ôl Bwchdan. Ond mae mwy tu ôl i'r arwyddion nag y mae Snotfawr yn feddwl ac mae'r gweddill yn ceisio twyllo Snotfawr trwy dderbyn Robat a'i ddraig Danbwch. Ond gyda Dagr yn cynllunio rhywbeth dieflig gydag arf newydd, daw cyfle anfwriadol i Robat ennill ei le.

Content options
17:20 Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc

Drama-ddogfen yn seiliedig ar brofiadau plant a phobl ifanc o bob rhan o Ewrop yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:45 Dennis a Dannedd - Ti a Byddin Pwy

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc a theuloedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Mae Natalie yn gofyn i Gethin dreulio dydd Nadolig gyda hi, ond beth fydd ei ateb? Mae Sioned yn dial ar Vicky trwy ledaenu stori bod Vicky wedi cysgu gydag un o'i chleientiaid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 3 Lle - Gwyneth Lewis

Bardd Cenedlaethol cyntaf Cymru ac enillydd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012 sy'n dewis ei thri lle o bwysigrwydd personol. Dewis Gwyneth yw Coleg Girton yng Nghaergrawnt, Ystrad Fflur ac Ysbyty'r Athrofa Caerdydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Cyfle i chi ennill hyd at £1000 o bunnoedd yn y gystadleuaeth 'Ffansi Ffortiwn'; sgwrs â'r canwr o Geredigion Dafydd Edwards yng Ngwesty Llety Parc, Aberystwyth a Beti George sy'n trafod y gyfres newydd DNA Cymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr

Yn yr ail rownd gynderfynol Tîm Carys a Thîm Gareth fydd yn mynd benben â'i gilydd mewn pedair tasg dîm fydd yn profi eu sgiliau amaethyddol i'r eithaf. Ifan Jones Evans fydd yn ein croesawu i'r 'Sgubor' a bydd y tri beirniad yn cadw llygad barcud ar gryfderau a gwendidau'r timau cyn penderfynu pwy sy'n haeddu eu lle yn y ffeinal. Pwy fydd yn mynd gam yn nes at gipio'r brif wobr - cerbyd 4x4 Isuzu D-Max Yukon newydd sbon?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:30 Dim Ond y Gwir

Mae'r achos o drais ar ferch ifanc yn parhau ac yn corddi emosiynau pawb o fewn y llys. Gofidio am Iolo ei fab, fodd bynnag, mae Geraint Rees y barnwr drwy gydol yr achos sensitif hwn. Ond wrth lwc mae ganddo Norman, y tywysydd triw a ffyddlon, yn gefn iddo. Mae Llinos yn datgelu'r gwir i Eryl tra bod Karen yn sylweddoli nad yw Iestyn wedi newid dim o'i hen arferion.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Sgwrs

Golwg amgen ar y penawdau gwleidyddol yng Nghymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Rygbi Pawb

Y newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru gan gynnwys uchafbwyntiau Coleg Sir Gâr yn erbyn Ysgol y Bontfaen o Glwb Rygbi Llanymddyfri.

Content options
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Ar y Dibyn

Mae'r 8 ymgeisydd bellach yn 7 a'r wythnos hon mae'r criw yng nghanolfan beicio mynydd Coed y Brenin lle bydd eu sgiliau arwain dan brawf mewn mwy nag un ffordd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

00:05 Y Dydd yn y Cynulliad - Y Cyfarfod Llawn

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cyfarfod Llawn.

Flash is required to view this video