Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Cymylaubychain - Ras o amgylch Haul

Mae un ellygen glaw hyfryd ar ôl ar y goeden. Tybed pwy gaiff ei bwyta?

 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Guto Gwningen - Hanes y Llwynog Trachwantus

Ar ôl i Guto ddweud celwydd byrbwyll sy'n arwain Dili Minllyn i grafangau Mr Cadno, rhaid iddo symud yn sydyn i'w rhwystro rhag bod yn ginio i'r llwynog!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Y Crads Bach - Mae gen i gariad

Mae'n wanwyn, ac mae Geraint y falwoden yn chwilio am gymar. Mae'n dechrau digalonni ond ar y funud olaf, mae'n dod o hyd i Beti - ac mae'r ddau yn hapus eu byd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Falmai'r Fuwch - Cerrig! Cerrig! Cerrig!

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Hafod Haul - Cneifio Daloni

Mae'n ddiwrnod cneifio ar y fferm, ond mae Daloni'r ddafad yn ofn swn y peiriant. A fydd Jaff yn dwyn perswad arni i gael tynnu ei chot wlân?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Ti Fi a Cyw - LauraDodrefn

Plant sy'n rheoli'r gemau wrth ddysgu geiriau Cymraeg i oedolion yn y gyfres newydd hon. Heddiw mae Laura'n labeli'r dodrefn yn y lolfa.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Igam Ogam - Glaw, Glaw, Glaw

Mae cwmwl glaw yn dinistrio hwyl Igam Ogam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Holi Hana - Gorila ar Groesffordd

Er mai gorila mawr cryf yw Gruff mae'n ofn popeth ac mae pawb yn ei alw'n fabi mam, ond daw Hana i ddatrys ei holl ofidiau!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Heulwen a Lleu - Ffrindiau

Mae Heulwen a Lleu'n ffrindiau pennaf. Heddiw, mae'r ddau ffrind yn dysgu am y gwahanol ffyrdd mae anifeiliaid cyfeillgar y byd yn helpu ei gilydd

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Babi Ni - Mynd am Sgan

Cyfres yn dilyn Megan Haf Jones o'r Groeslon wrth iddi baratoi a chroesawu ei brawd bach newydd i'r byd. Heddiw, bydd y teulu yn mynd i Gaer i gael sgan 3D o'r babi ym mol Mam, cyn mynd i'r caffi i gael hufen iâ.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Bla Bla Blewog - Diwrnod y Tipyn Teipiwr

Mae Boris am i Bw-bach drefnu bod y Bla Bla Blewog yn teipio'i holl ryseitiau siampw ar eu tipyn teipiwr. Mae Bw-bach yn anghofio ac mae'n rhaid i Boris fynd i gartre'r Bla Bla Blewog ei hun. Ond a fydd cynllun Boris i gael gafael ar y tipyn teipiwr yn llwyddo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:50 Bibi Bel - Y Cyw Bach Melyn

Rhagor o helyntion y bêl goch â'r bersonoliaeth fawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Boj - Ffrindiau Fflach Ffrwydrol

Pan mae Daniel yn torri roced newydd Carwyn yn ddamweiniol, mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych a fydd yn creu roced i Carwyn sydd yn hedfan go-iawn. Mae hefyd yn helpu trwsio cyfeillgarwch ei ddau ffrind!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Sam Tan - Tician ar y Traeth

Cartwn i blant ifanc. Pwy sydd angen help Sam Tân ym Mhontypandy heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Popi'r Gath - Amgueddfa Lleucs

Mae Owi'n awgrymu y dylid gosod hoff bethau Lleucs mewn amgueddfa. Mae Popi yn mynd â nhw i'r lleuad ac mae'r amgueddfa'n chwyldroadol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Bob y Bildar - Paciwr y Peiriant Newydd

Rhagor o anturiaethau gyda Bob a'r criw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Newyddion Glyndreigiau

Wedi i'r dreigiau gael sylw yn Newyddion Glyndreigiau mae Meic yn genfigennus ac yn dymuno iddyn nhw ddiflannu, heb sylweddoli ei fod yn gwisgo breichled hud Efa ac y bydd ei ddymuniad felly'n dod yn wir. Mae o'n dysgu bod ffrindiau'n bwysicach na bod yn enwog!

Content options
10:00 Oli dan y Don - Morfudd ac Ethel

Ar ôl storm enfawr mae'r harbwr wedi'i orchuddio ag olew. Mae pawb eisiaui helpu ond teimla Morfudd yn ddiwerth a di les. Mae'n penderfynu mynd i chwilio am yr anifeiliaid môr sy'n dioddef.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Tili a'i ffrindiau - Fflur a'r Freichled

Wrth baratoi i ddawnsio mewn bale enwog o'r enw 'Llyn yr Iâr' mae Fflur angen rhywbeth i wneud ei gwisg yn ysblennydd. Mae hi'n cael benthyg breichled ddisglair, ddisglair gan Tili ond wrth ymarfer yn frwdfrydig mae hi'n ei cholli! Sut mae Fflur am gyfaddef hyn wrth Tili ac i ble'r aeth y freichled?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Y Dywysoges Fach - Dwi'm isio gadael

Mae'r Dywysoges Fach yn meddwl bod ei rhieni eisiau ei hanfon hi i ffwrdd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Sbridiri - Gwynt

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu melinau gwynt papur. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen lle mae'r plant yn creu clychseiniau gwynt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:55 Dicw - Ysgol

Mae Dicw wedi cael llithren ond mae'n rhaid cael ysgol i'w dringo.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Cymylaubychain - Cwt arbennig i Nen Syn

Mae gan bawb le arbennig i gysgu heblaw am Nensyn, felly mae'r Cymylaubychain yn mynd ati i drefnu syrpreis arbennig iddo.

 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Guto Gwningen - Hanes y Storm

Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel, dianc rhag Mr Cadno, a chyrraedd yn ôl adre'n ddiogel cyn i'r storm dorri.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Y Crads Bach - 'Does unman yn debyg i gartref

Mae Sioned y Siani Flewog yn ysu am antur. Ond wedi hwylio ar y llyn mawr, mae'n penderfynu mai aros adref fyddai orau'r tro nesaf!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Falmai'r Fuwch - Ma Patch Ishe Hedfan

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Hafod Haul - Pedol i Pedol

Mae'n ddiwrnod cyffrous ar fferm Hafod Haul ac mae'r gof yn dod i bedoli Pedol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - LauraCegin

Plant yw'r bosys yn y gyfres newydd hon wrth iddyn nhw ddysgu oedolion sut i siarad Cymraeg. Heddiw mae Laura'n rhoi cyfarwyddiadau i'w thad yn y gegin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Igam Ogam - Un Dau Tri

Mae Igam Ogam yn ceisio dysgu Deino sut i gyfrif.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Holi Hana - Methu a Hedfan

Mae Elen yn methu hedfan ac yn gofyn i Hana am help i ddatrys y broblem.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Heulwen a Lleu - Patrymau

Mae'r nen yn llawn patrymau amrywiol. Hoffai Lleu ychwanegu rhagor, ond pa batrwm fyddai orau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Babi Ni - Pwyso a Mesur

Heddiw, mae babi Eos yn cael ei phwyso a'i mesur gan yr Ymwelydd Iechyd i weld faint mae hi wedi'i dyfu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:40 Bla Bla Blewog - Diwrnod y campwaith celf

Mae Boris yn penderfynu y bydd Nain yn siwr o rannu ei phastai Gellyg Gwlanog gydag ef os bydd e'n gwisgo fel Tylwythen Deg y Goedwig. Ond na! Mae Nain am iddo ddawnsio gyda hi a gwneud hud a lledrith. Unwaith eto, mae Boris yn gorfod mynd heb ei bastai!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:50 Bibi Bel - Yn y Parc

Rhagor o helyntion y bêl goch â'r bersonoliaeth fawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Rhodri Davies fydd yn darlledu'n fyw o Theatr Glan yr Afon, Casnewydd yng nghwmni aelodau Theatr Pena wrth iddynt baratoi ar gyfer noson agoriadol eu cynhyrchiad newydd 'The Glass Menagerie'. Bydd y criw hefyd yn edrych ymlaen at Ddydd Miwsig Cymru yfory; Dafydd Wyn fydd yn ymweld â busnes newydd yn Aberteifi sy'n cynnig coffi Cymreig ffres a'r hanesydd Dr Elin Jones yn gwmni i Llinos yn y stiwdio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Ffermio

Yr wythnos hon bydd Meinir yn gweld sut mae taliadau i ffermwyr yn helpu cynnal y gymuned wledig; bydd Alun yn cwrdd â chriw o ffenswyr yn ardal Y Bala a bydd Daloni yn Nefyn yn ymweld â theulu sydd wedi dechrau busnes pryd ar glud!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Y prynhawn yma Gareth Richards fydd yma'n coginio bwyd ar gyfer Dydd San Ffolant; bydd aelodau'r Clwb Clecs yn dweud eu dweud a bydd cyfle i chi ennill £100 yn y cwis Mwy neu Lai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Gwesty Parc y Stradey

Mae yna gynnwrf mawr ymysg y merched yr wythnos hon, wrth iddynt ddisgwyl yn eiddgar am dîm rygbi Zebre. Mae'r Eidalwyr golygus yn dod i aros yn y gwesty ac mae'r holl goffi espresso sy'n cael ei yfed yn achosi cryn sialens i rai o'r staff.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Siarad o Brofiad - Sian Lloyd

Y darlledwr a'r cyflwynydd tywydd Siân Lloyd fydd gwestai Gwion Lewis heddiw. Mewn cyfweliad estynedig, mae hi'n datgan bod gan Tony Blair 'waed ar ei ddwylo' ac na fydd hi byth yn maddau iddo am ei rôl yn Irac. Mae hi hefyd yn sgwrsio am ei bywyd yn Llundain ac ambell bwnc arall sy'n ei chorddi, megis melinau a ffermydd gwynt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Igam Ogam, Guto Gwningen, Holi Hana, Babi Ni, Marcaroni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Igam Ogam - Cyflymach

Mae Igam Ogam a Roli yn adeiladu beic tair olwyn. Ond nid yw Roli yn hoffi mynd yn gyflym.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Guto Gwningen - Hanes Antur Gerddorol Peredur

Wrth i Peredur Pysgotwr fynd i helynt mawr wrth gyfansoddi darn newydd o gerddoriaeth, daw Guto a'i ffrindiau i'w achub!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Holi Hana - Wiwer Wych

Mae Syril yn mwynhau chwarae gyda Francis ond ei broblem yw ei fod ofn uchder. Mae Francis yn ei helpu i oresgyn ei ofn drwy ei berswadio i chwarae bod yn 'Hwyaid Dewr' gan efelychu ei hoff arwr teledu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Babi Ni - Babi Newydd

Cyfres yn dilyn Lleucu Haf Newton o Lansannan wrth iddi baratoi a chroesawu ei chwaer fach newydd i'r byd. Mae Lleucu a Macsen yn mynd i aros efo Nain a Taid tra bo Mam a Dad yn yr ysbyty. Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd - diwrnod genedigaeth eu chwaer fach newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Marcaroni - Sibrydion

Mae 'na lond Twr y Cloc o gamddealltwriaeth heddiw! Pan fydd rhywun yn rhoi neges i rywun arall i roi i rywun arall, dydy'r neges ddim bob amser yn gywir pan fydd hi'n cyrraedd. Wel, dyna ddoniol! Mae'n rhaid i Marcaroni gyfansoddi cân am ddryswch y sibrydion!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifainc dros Gymru gyfan.

Content options
17:00 TAG

Y bîtbocsiwr Ed Holden fydd yn y stiwdio ar Ddydd Miwsig Cymru. Owain sy'n herio Emyr Gibson - Meical o'r gyfres Rownd a Rownd - yn TAG-U. Clwb Rygbi Llanisien yw'r nesaf i herio'r Gic Ddall. Hefyd, Hefyd, Owain sy'n cael cip tu ôl y llen ar y gyfres 'A Question of Sport' a'r newyddion diweddara' o garfan rygbi Cymru ar ôl y gêm gyfartal yn Iwerddon.

Content options
17:40 Larfa - Chwiban

Mae Melyn yn dysgu rheoli Marwn drwy chwibanu ond beth yw ei gyfrinach ac all Coch ei wneud e hefyd?

Content options
17:45 Gwboi a Twm Twm - Y Porthor Pwpsipw

Gwm Gwm yw ffrind newydd Gwboi a Twm Twm. Gwm cnoi yw Gwm Gwm!

17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc a theuloedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Mae Dai yn cael ei ddal mewn ffrae rhwng Dani a Garry wrth iddynt anghytuno ar ba liw i beintio'r Deri. Ai Britt yw'r un mae Gwyneth ei heisiau go iawn?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:20 Clwb Rygbi Rhyngwladol - Cymru Dan 20 v Yr Alban Dan 20

Darllediad byw o Cymru Dan 20 yn erbyn Yr Alban Dan 20 yn fyw o Barc Eirias. Cic gyntaf, 6.30.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:30 Pobol y Cwm

A fydd pawb yn croesawu diwyg a pherchnogion newydd Y Deri? Pwy fydd Gwyneth yn ei ddewis; Siôn neu Britt?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Jonathan

Ar noswyl gêm Cymru yn erbyn Yr Alban, ymunwch â Jonathan Davies, Nigel Owens a Sarra Elgan ar gyfer pennod gyffrous arall o 'Jonathan'. Bydd sgetsys di-ri, sialensiau corfforol a sgwrs gyda'r actores Cath Ayers sy'n chwarae Angharad yn y gyfres Byw Celwydd a'r cyflwynydd a'r dyfarnwr rygbi, Owain Gwynedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:35 Pryd o Sêr

Pa ffordd well o ddeffro na gydag ychydig o ymarfer corff dan wres y goleuadau disgo - a chyfle i gynhesu ychydig cyn wynebu gwres y gegin broffesiynol? Eleni, lleoliad y gegin bydd adran arlwyo Coleg Ceredigion lle bydd y ddau dîm, dan oruchwyliaeth staff y coleg, yn paratoi bwydlen yr un ar gyfer bwyty'r coleg sydd ar agor i'r cyhoedd. Bwydlen pa dîm fydd yn plesio'r cyhoedd fwyaf a phwy fydd yn golchi'r llestri y tro hwn?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:10 Llwyfan

Mae'r adloniant yn parhau wrth i lu o artistiaid a pherfformwyr adnabyddus gamu i'r 'Llwyfan'. Yn ein diddanu yr wythnos hon mae'r artist hynod boblogaidd Huw Chiswell, lleisiau swynol Côrdydd, y berfformwraig amryddawn Lowri Walton a sêr Britain's Got Talent - Nu Sxool. Cyflwynydd y gyfres yw'r canwr (a'r cymeriad!) Aled Hall a fydd yn cael cyfle i ddod i adnabod yr artistiaid i gyd yn yr ardal 'Cefn Llwyfan'. Hefyd yn rhan o'r hwyl mae'r 'Llwyfan Bach' sydd wedi bod yn teithio'r wlad gan gynnig cyfle i dalentau lleol a sêr y stryd fawr arddangos eu doniau. Heno, mae'r Llwyfan Bach wedi cyrraedd Caernarfon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:13 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video